Dröm orädda drömmar, och en gång blir du sådan, som du drömmer om. James Allen

Psykoterapi erbjuder hjälp att växa mentalt. Psykoterapeutiskt arbete är en utvecklingsprocess som syftar till att göra permanenta förändringar i individens livssituation. Målet med terapin är ökad självinsikt och processen är normalt lång och ibland mentalt mycket tung. Syftet är att tillsammans med terapeuten komma i kontakt med sina egna känslor och upplevelser. Människor som känner till sina egna styrkor och svagheter har bra förutsättningar att lyckas i viktiga områden i sina liv – i relationer, familjeliv, arbetsliv och i att skapa ett lyckligt liv för sig själva.

Var och en av oss upplever ibland ångest och hamnar i en situation där man tappar kontrollen när den inre balansen rubbas. Alla har vi stunder om osäkerhet, rädsla och hopplöshet i våra liv. Ingen har mänskliga relationer som är helt problemfria, och ingen kan helt undvika besvikelser i livet. I psykoterapin får individen egen plats och tid att lyssna, studera och förstå händelserna i sitt egna förflutna på ett nytt och nyfiket sätt.

Läs mer

När kan psykoterapi vara nyttig eller behövas? Om ångestkänslorna börjar orsaka mycket lidande och begränsar den egna handlingsförmågan, är detta redan ett så allvarligt problem, som är värt att söka extern hjälp för.

Den olyckliga känslan kan till exempel yttra sig som depression, ångest, rädsla, sömnsvårigheter eller till och med som självskadetankar. Dessa symtom kan orsakas av en mängd olika livskriser, såsom långvarig stress, svåra livsförhållanden, naturliga utvecklingskriser eller traumatiska upplevelser.

Det lönar sig att söka till psykoterapin i tid. Vi människor lever mellan dåtid och nutid, i spänningsfältet mellan det gamla och det nya. Å ena sidan längtar vi efter nya uppmaningar, å andra sidan vill vi hålla oss till våra gamla vanor och relationer, som känns välbekanta. Det känns åtminstone tryggt. Ofta söker individen psykoterapi först när livet blir outhärdligt och man pressas av sina gamla vanor och tvingas till att våga göra något nytt. Många människor har en tröskel för att söka hjälp, eftersom de tror att det endast är de svårt störda som behöver hjälp av en "hjärnskrynklare", när hjälpsökning från en professionell i själva verket är ett tecken på visdom.

Resultaten av psykoterapin är ofta bättre ju tidigare processen påbörjas. Ibland är individen dock så djupt inne i sin egen smärta, att hon inte förstår att hon behöver hjälp och är inte kapabel till att söka det. Då kan en närstående vägleda individen till en terapeut. Detta är att bry sig om och ta hand om sin medmänniska.

Psykoterapi underlättar livet, eftersom den fördjupar individens självbild. Terapin ger verktyg att hantera svåra ämnen och upplevelser. Många upplever en konkret känsla av helande efter en terapitimme.

Psykoterapin handlar just om en upptäcktsfärd till egot. Gemensamt för alla arbetssätt i psykoterapin är hoppet. Hoppet väcks, när individen märker att hon har ett mera tolerant förhållningssätt till sina egna symptom och vanor.

Det förutsätter en förmåga att utstå frustration, samt stark motivation och intresse för att undersöka sina egna sinnen och sitt eget sätt att agera. Syftet med psykoterapins mentala arbete är att eliminera eller lindra den upplevda ångesten, stödja psykisk tillväxt och utveckling och öka sin egen kapacitet och mod att lösa och möta sina egna problem.

Grundtanken i psykoterapin är att bearbeta och analysera sina egna upplevelser. Under terapin pratar man om saker, som är viktiga och aktuella för individen - känslor, tankar och önskningar som individen möter i sitt vardagsliv. Diskussionen har sina källor i dåtid, nutid och framtid.

Psykoterapin gör det möjligt att bättre förstå sitt eget liv och påverka dess kurs när medvetandet om sig själv, sina egna behov och handlingsmotiv ökar. På så sätt får man en chans att fatta sina egna beslut och leva sitt eget liv så som passar just en själv.

Psykoterapeutisk behandling får endast utföras av terapeuter, som har beviljats en yrkeslegitimation av Valvira, se Min presentations sida.