Skogen skulle vara mycket tyst, om bara de fåglar som sjunger bäst fick sjunga. Henry van Dyke

Familjeterapi behövs, om det tillfälligt råder dålig stämning inom familjen. Familjeterapi är ett professionellt och medvetet försök och ett verktyg att utforska, förstå och hantera familjens interna samspel i sin helhet. Enstaka familjemedlemmar kan ha tillfälliga eller permanenta svårigheter i samspelet, vilket orsakar stort lidande för hela familjen.

Familjeterapi är i praktiken en behandlingsform, där terapeuten hjälper en familjemedlem eller helst hela familjen samtidigt, så att varje familjemedlem får säga vad de känner och upplever Detta görs genom att försöka hitta de redan existerande positiva resurserna inom familjens interpersonella relationer, som kan förstärkas och utvecklas så att hela familjen helas och får nya krafter.

Läs mer

Syftet med behandlingen är att påverka familjens interna interaktionsmönster och därigenom främja familjens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Familjeterapi är lämplig för behandling av psykiska sjukdomar, men också i behandling av många mildare psykologiska och psykosomatiska symptom. Det kan vara en krissituation i familjelivet, som de normala kriserna i samband med att barnen blir självständiga individer, eller rädslan för familjens upplösning. Familjeterapin hjälper till att reda ut upp låsta interaktionssituationer.

Familjemedlemmarna som deltar i familjeterapin förutsätts vanligen att ha en spirande färdighet att se problematiken hos familjen som en interaktiv dialog mellan familjens medlemmar. Den här färdigheten skapas antingen i samband med familjens egen interaktion redan innan terapin påbörjas, eller tillsammans med terapeuten.

Genomförande av terapin varierar i tid och frekvens. Terapisessionerna kan genomföras en gång i veckan eller med glesare intervall, och varje möte tar normalt 90 minuter. Om familjen befinner sig i en djup kris, kan terapimöterna anordnas även tätare. Familjeterapin kräver alltid flera möten, ibland kan det handla om upp till flera års processer, för att försäkra sig om att varje familjemedlems röst hörs och bidrar till problemlösningen. Målet är att hitta vägen till ett mer balanserat familjeliv där hänsyn tas till alla familjemedlemmars behov och önskemål.

Jag är medlem i Föreningen för mental hälsa i Finland och deltar i utbildningsverksamheten i föreningen. Jag följer föreningens etiska regler i mitt terapiarbete.