Den som inte har haft motgångar i sitt liv känner inte sin egen styrka. Ben Johnsson

Principerna om lösningsorienterad problemlösning har visat sig vara användbara inom många områden. Arbetshandledning kan ge nya perspektiv om arbetet är för stressigt eller om individen upplever att hen inte får mobilisera sina resurser i arbetet. Handledaren observerar hur kunden sköter sitt arbete, klarar sig i arbetsgemenskapen, sköter arbetsrelaterade frågor, upplevelser och känslor. Syftet är att i analysera dessa frågor tillsammans med aspiranterna (enskilda personer eller grupper). I arbetshandledningen ska man ha tålamod samt visa respekt och hänsyn till arbetsgruppen.

Handledaren är inte en arbetsledare eller mentor, utan han eller hon ska hjälpa sina aspiranter att studera sina egna arbetsvanor och bli medvetna om tankar, attityder och känslor som är förknippade med dem. Lösningsorienterad problemlösning är speciellt användbar när man vill sätta egna mål och öka sitt mentala välbefinnande.

Läs mer

Kunden som er håller handledning kan vara så väl en arbetstagare, expert, chef eller VD för en organisation. Träningens syfte är att frigöra personalens resurser, kreativitet och tankar om arbetet och att hitta och ställa gränser för arbetet. Målet är också att öka kundens välbefinnande på arbetsplatsen samt förbättra kundens insatser och utveckling på arbetet. Arbetshandledning är inte en terapiform, även om den kan ha många terapeutiska effekter.

Arbetshandledning bygger på samspelet mellan handledaren och kunden. Arbetshandledning kan erbjudas även för hela arbetsgrupper, då träningen sker i storgruppsformat.

Arbetshandledning har används som ett verktyg för organisationsutveckling i Finland sedan 1970-talet. Först användes metoden inom kyrkliga samfund och i vårdyrken, där personalen ofta måste hantera mänskligt lidande. Med arbetshandledning kunde man även då stödja dessa människor, som arbetar i serviceyrken och ge dem styrka att orka. Numera har arbetshandledning spridit sig till praktiskt taget alla branscher och metoden har utvecklats till ett effektivt sätt att bygga upp arbetsgemenskap och arbetsförmåga. Arbetshandledningen kan utnyttjas av så väl medarbetare i expertpositioner, projektledare, överordnade och också av organisationsledare, som arbetar under press och har en ensam roll som ledare.

Handledarna kan ha olika utbildningsbakgrund. Arbetshandledningen som jag erbjuder bygger på ett samspel och struktureringen av frågor, erfarenheter och känslor relaterade till arbete och arbetsgemenskap. Tillsammans skapar vi nya, bättre arbetsrutiner och arbetsprocesser.

Som medlem i Suomen työnohjaajat ry, Ratkes ry och SFiO följer jag de riktlinjer som dessa föreningar representerar. Jag erbjuder arbetshandledning såväl för enskilda personer, grupper som hela organisationer, ledningsgrupper och även för stöd-eller fosterfamiljer, då med familjeterapeutisk vinkel.

Envar är sin lyckas smed, men ingen är född till en mästare.